Polityka prywatności RODO

Szanując przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 • Dane osobowe przetwarzamy w celach związanych z obsługą klientów oraz wykonywaniem obowiązków wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej, czyli:
 • w związku z realizowanymi umowami, bądź do czynności podejmowanych na rzecz ich zawarcia (zgodnie z art. 6 ust 1 lit b) RODO) – obsługa wszystkich transakcji, zleceń i operacji dokonywanych przez klientów i kontrahentów
 • do wypełnienia obowiązków prawnych, związanych z obrotem handlowym (rozliczanie faktur, archiwizacja dokumentów) – na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO
 • do celów rekrutacyjnych – na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust 1 lit a) RODO) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Pracy
 • do wypełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art 6 ust 1 lit c) RODO)
 • w pozostałych celach, na podstawie udzielonej zgody klienta (art 6 ust 1 lit a) RODO)
 • Odbiorcą danych mogą być podmioty świadczące na rzez ADO usługi informatyczne lub inne, ale jedynie w związku z prowadzoną działalnością ADO, w celach służących realizacji zawartych umów bądź zleceń oraz należytego wykonania usług, na podstawie wyraźnego polecenia ADO i zgodnie z przepisami prawa. Odbiorcą danych może być również firma TOP TEN EXPRESS CORPORATION, z siedzibą: 2001 N. Delany Rd Gurnee, IL. 60031 USA.
 • ADO może stosować profilowanie, jeżeli obligują go do tego przepisy, lub na podstawie zgody
 • Informujemy o prawie dostępu, poprawiania i uzupelniania podanych danych, przenoszenia danych, żądania ograniczenia przetwarzania oraz żądania usunięcia danych (jeżeli na Administratorze nie ciąży obowiązek ich posiadania)
 • Jeżeli została udzielona zgoda na przetwarzanie danych, można ją w każdej chwili odwołać kontaktując się pisemnie, co nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania przed wycofaniem zgody
 • Informujemy o możliwości przekazywania danych poza obszar EOG, na potrzeby realizowanych umów lub zleceń – zawsze zgodnie z przepisami (rozdziałl V RODO)
 • Informujemy o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest:

TOP TEN EXPRESS POLAND SP. Z O. O.

UL. ŹRÓDLANA 17, 16-030 SUPRAŚL

TOP - TEN EXPRESS POLAND SP. Z O.O.

TOP - TEN EXPRESS
POLAND SP. Z O.O.

 • ul. Gen. W. Andersa 26
  15-124 Białystok
 • +48 85 687 10 10
 • spedycja@toptenexpress.pl
 • NIP: 9662133443
 • KRS: 0000804228

certyfikat transmedal pl elite 2021PKB Logo KKK kopia mniejsza